O nás

PhDr. Miroslava Heráková

V roku 1997 som ukončila štúdium psychológie na FFPU v Prešove. 6 rokov som pracovala ako klinická psychologička na I. Gynekologicko pôrodníckej klinike FNsP v Košiciach so zameraním na hospitalizované pacientky s psychickými ťažkosťami vyrovnávajúcimi sa so svojimi ochoreniami. Súčasne som viedla psychoprofylaktickú prípravu matiek a otcov na pôrod. V tomto období som súčasne pracovala s deťmi na Detskej onkologickej klinike FNsP a tiež ako supervízorka telefónneho centra Linky detskej dôvery.

Od roku 2004 do 2013 som pôsobila ako riaditeľka CEO Psychosociálneho centra v Košiciach.

Od decembra 2006 pracujem v súkromnej psychologickej praxi.

V r. 2002 som vykonala štátnu rigoróznu skúšku v odbore psychológia a špecializačnú skúšku v odbore klinická psychológia na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave. V nasledujúcich rokoch som sa zúčastnila mnohých odborných kurzov a seminárov s týmto zameraním:

  • Kurz Kognitívnej psychoterapie vedený Prof. Dr. Arthur Freemanom
  • Bálintovské skupiny, Maďarská spoločnosť M. Bálinta
  • Kurz Všeobecný úvod do psychoanalytického myslenia a liečby v klinickej praxi, vedený Dr.med. Andreasom Benzom
  • Školiaci, výcvikový kurz supervízorov a konzultantov Linky detskej dôvery, vedené PhDr. Trlicovou odbornou garantkou pri UNICEF
  • Kurz - Modifikácia rizikových faktorov, chronických ochorení technikami behaviorálnej medicíny, Bratislava
  • Nácvik riešenia problémov formou Kognitívno behaviorálnej terapie

Absolvovala som ročný výcvik v Relaxačnej psychoterapii a ďalší výcvik so zameraním - Relaxácia v tehotenstve.

V rokoch 2000 - 2004 som absolvovala 4 ročný výcvikový kurz Kognitívno behaviorálna psychoterapia realizovaný Slovenským inštitútom pre výcvik v KBT.

V roku 2005 som získala Certifikáciu pracovných činností v odbore Dopravná psychológia a v roku 2006 certifikovanie pracovných činností psychoterapia.

Som členkou Slovenskej asociácie koučov - SAKO, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Slovenskej psychologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR-SIPE a registrovaná v Slovenskej psychologickej komore.

V roku 2012 som získala špecializáciu v odbore Pracovno – organizačná psychológia.

V roku 2015 som ukončila Brief Coaching PURE/12 days Brief Coach Training/86 hours of face to face training Approved Coaching Specific Training Hours

V roku 2016 som ukončila dlhodobý výcvik dlhodobý výcvik Systemický manžment a koučovanie Medzinárodnej federácie koučov (ICF), Brief Coaching Training /PURE, PLUS a PRO/125 hours passed at a PPC level Accredited Coaching Training Program

PhDr. Miroslava Heráková

Náš tím