Ako to prebieha?

PSYCHOTESTY PRE VODIČOV:

  • vyplnenie čestného vyhlásenia a anamnestického dotazníka vodičom

  • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov - testy sú zamerané na rýchlosť reakcie, pozornosť, logické myslenie, osobnostné charakteristiky a podobne. V našom zariadení využívame modernú počítačovú techniku, vďaka ktorej je testovanie pomerne rýchle, nezaťažujúce a výsledky sú k dispozícii okamžite po ukončení testovania. Výsledky môžeme priamo vysvetliť vodičom.

  • vystavenie posudku o psychickej spôsobilosti vodiča dopravným psychológom

čo so sebou priniesť - občiansky a vodičský preukaz, v prípade, že musíte testy psychickej spôsobilosti absolvovať na základe rozhodnutia ORPZ, potrebujete priniesť aj to rozhodnutie od Polície. Ak nosíte okuliare na čítanie, je vhodné, aby ste ich mali so sebou.

nezabudnite, že na výsledku testovania sa môže podpísať aj únava a intoxikácia. Preto odporúčame, aby ste na testovanie nešli po nočnej smene, ani po "žúre".


PSYCHOTESTY PRE DRŽITEĽOV ZBROJNÉHO PREUKAZU:

  • vyplnenie čestného vyhlásenia držiteľom zbrojného preukazu

  • absolvovanie anamnestického rozhovoru s písomným záznamom vedeným klinickým psychológom

  • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov - testy pozostávajú z dvoch častí:

  • 1.    testy osobnosti zamerané na zachytenie rizikových faktorov v profile osobnosti, akými sú napríklad agresivita, protispoločenské motívy, tendencie k rizikovému správaniu, znížená sebakontrola a pod.

  • 2.    výkonové testy zamerané na rýchlosť reakcie, rýchlosť rozhodovania, koordináciu a logické myslenie

  • vyhodnotenie testov klinickým psychológom a konzultácia výsledkov s držiteľom zbrojného preukazu

  • vystavenie posudku o psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu klinickým psychológom

čo so sebou priniesť - občiansky preukaz, výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho obvodného lekára. Ak nosíte okuliare na čítanie, je vhodné, aby ste ich mali so sebou.

nezabudnite, že na výsledku testovania sa môže podpísať aj únava a intoxikácia. Preto odporúčame, aby ste na testovanie nešli po nočnej smene, ani po "žúre".


ODBORNÉ PORADENSTVO:

Vodič, ktorý absolvoval psychiatrické vyšetrenie na ktorom sa potvrdilo, že nie je závislý od alkoholu alebo inej omamnej látky musí toto rozhodnutie odovzdať príslušnému ORPZ. Následne obdrží od ORPZ rozhodnutie o nutnosti absolvovať odborné poradenstvo u dopravného psychológa v časovom limite 3 mesiacov. Odborné poradenstvo prebieha v skupinovej forme a pozostáva zo 4 skupinových sedení v trvaní 1,5 hodiny a 1 individuálneho pohovoru. Prebieha v dĺžke 4-5 týždňov. Po absolvovaní celého poradenstva vodič získa potvrdenie potrebné k vráteniu vodičského preukazu.

čo so sebou priniesť - občiansky preukaz a rozhodnutie ORPZ

nezabudnite, že na sedenie nesmiete prísť pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok.