Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie

Ochrana osobných údajov pre nás predstavuje diskrétny prístup k informáciám týkajúcich sa našich klientov a preto v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“ zverejňujeme základné informácie v súvislosti s touto ideou.

Pri výkone svojej činnosti spracúvame osobné údaje fyzických osôb ako pacientov/klientov ich zákonných a splnomocnených zástupcov, zmluvných partnerov, ktorými sú fyzické osoby a zamestnancov zmluvných partnerov. Osobné údaje sú spracúvané iba v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie služby klientovi alebo v rozsahu, ktorý vyžaduje prevádzkovateľ pre spravodlivé a plnohodnotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Podľa zákona GDPR poskytujeme dotknutým osobám informácie, ktoré sa týkajú:

 • účelu spracovania osobných údajov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zmluvnou agendou, účtovnou a daňovou agendou, vzdelávaním – pracovno-organizačnou psychológiou a koučingom, odborným poradenstvom pre vodičov, psychotestov pre vodičov, SBS a držiteľov zbraní, psychologického vyšetrenia profesionálneho rodiča, psychologického vyšetrenia zamestnanca centra a marketingu.
 • poskytovania osobných údajov príjemcom, Národnému centru zdravotníckych informácií, osobám vymenovaných v §24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z,. MV SR, orgánu PZ SR, orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, zmluvným prevádzkovateľa s ktorými má prevádzkovateľ zmluvu o spracovaní osobných údajov.
 • uchovávania osobných údajov vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osoby, kým je to potrebné na účel na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Zároveň prevádzkovateľ v zmysle zákona 577/2004 uchováva zdravotnú dokumentáciu po dobu 20 rokov.  

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané majú právo na

 1. Prístup k údajom a k informáciám o charaktere osobných údajov, ktoré sú spracúvané, zároveň majú právo na informácie o účele spracovania, o kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, časový rozsah uchovávania osobných údajov
 2. Opravu nesprávnych alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ak sa nepresnosť zistí pri výkone svojej pracovnej činnosti alebo dotknutá osoba správne údaje oznámi.
 3. Vymazanie resp. „zabudnutie“, ktoré je vykonané na žiadosť dotknutej osoby a je zároveň naplnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR & §23 zákona č. 18/2018
 4. Prenosnosť údajov, ak sú spracúvané za pomoci automatizovaných prostriedkov, dotknutá osoba má právo na poskytnutie osobných údajov v štruktúrovanom formáte.
 5. Namietať v prípade ak sú údaje spracúvané z oprávneného záujmu ambulancie, je nutné aby pracovník posúdil, či existujú dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby a v súlade s námietkou osobné údaje vymaže.
 6. Nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania
 7. Súhlas odvolať
 8. Podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pre uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa, tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.