Naše služby

Psychotesty pre vodičov, SBS a držiteľov zbraní

SBS

Vypracovanie Psychologického posudku o psychickej spôsobilosti pracovníka strážnej a bezpečnostnej služby v zmysle Zbierky zákona č. 33/2006. Posudok pre poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami; na výkon v strážnej, bezpečnostnej službe a práce v nočných zmenách. Vyšetrenie je jednorazové a trvá približne 1,5 hodiny. Objednajte sa telefonicky na:   +421 944 062 371

Vodiči

Dopravný psychológ - certifikované pracovisko dopravnej psychológie v Košiciach. Realizujeme Psychologické vyšetrenia podľa zákona o cestnej premávke Z.z. č. 8/2009, Vyhlášky č. 9/2009, Vyhlášky č.413/2010. Posudzujeme psychickú spôsobilosť vodičov pre všetky nasledujúce kategórie

 • vodiči nákladných vozidiel (vnútroštátna aj zahraničná preprava)
 • vodiči autobusov (vnútroštátna aj zahraničná preprava)
 • ADR - vodiči prepravujúci nebezpečný náklad
 • VRZ - vodiči s právom prednostnej jazdy (záchranári, sanitky, policajti)
 • vodiči TAXI služby
 • vodiči po dopravnej nehode
 • vodiči s 3 priestupkami
 • vodiči žiadajúci vrátenie vodičského oprávnenia
 • učitelia autoškôl -inštruktori

Povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu je určená pre

 • žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E a
 • vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D a D + E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1 + E,
 • vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb

Pravidelné psychologické vyšetrenia je potrebné absolvovať každých päť rokov. Nad 65 rokov pre vodiča taxi, zasielateľstvo, poštové služby, maják a vodiča skupín C, C+E, D, D+E a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E každé 2 roky. 

Objednajte sa telefonicky na:   +421 944 062 371

Zbraň

Psychologické vyšetrenia pre posúdenie psychickej spôsobilosti držať a nosiť zbraň a strelivo. Vyšetrenie žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu.

Poskytujeme vyšetrenie duševnej spôsobilosti pre držiteľov a nositeľov zbraní pre všetky kategórie zbrojného preukazu. Vyšetrenie duševnej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane vykonávame okamžite podľa dohodnutého termínu. Po vyšetrení Vám vydáme psychologický posudok v 3 vyhotoveniach na predpísanom tlačive, jedno je určené Vám, druhé pre Vášho obvodného lekára a tretie pre Policajný zbor v mieste Vášho bydliska.

Legislatíva k uvedenému výkonu

 • Zákon 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
 • Vyhláška 229/2011 Ministerstva zdravotníctva SR z 12. júla 2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku. Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2011.

Objednajte sa telefonicky na:   +421 944 062 371

Psychotesty

 •  práca vo výškach
 •  výkon povolania napr. farmaceut, lekárnik...
 •  pred zákrokom u stomatológa, plastického chirurga a iného špecialistu a iné  
 •  Objednajte sa telefonicky na:   +421 944 062 371


Zoznam naších služieb